1378 NW 124th Street, Suite 100
Clive, IA 50325
Phone: (515) 288-3342


Pennsylvaanisch Deitsch


Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call (515) 288-6097.